2014-09-17 21:43:00
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2014
W dniach 15.08. - 5.09.2014 roku mia??a miejsce kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll.

Celem wyjazdu by??a kontynuacja eksploracji jaski?? w rejonie wschodniego ramienia masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne). Ob??z za??o??yli??my w wielkiej ny??y skalnej tzw. Zakrystii (Sakristei, 1336/24) na wys. ok. 1800 m n.p m. Dzia??ali??my przede wszystkim w jaskiniach Gruberhornh??hle (1336/29) oraz Gamssteigh??hle (1336/48). Ponadto odkryli??my dwie nowe, niewielkie jaskinie i podj?li??my pr??b? wej??cia do jaskini Mondh??hle (1336/60), kt??ra jednak okaza??a si? zablokowana korkiem ??nie??nym.

W jaskini Gruberhornh??hle eksploracj? prowadzili??my z punktu biwakowego w sali Oaza (g??. ok. -550 m wzgl?dem dolnego otworu). Poszukiwali??my stamt?d po???czenia tej jaskini z systemem Hochscharte. W zwi?zku z tym, ponownie sprawdzili??my wszystkie potencjalne ci?gi, ktore mog??yby prowadzi? do tego po???czenia. W szczeg??lno??ci w Rennbahncanyon wspi?li??my ok. 14 m na jego g??rny poziom, co pozwoli??o nam na przeszukanie stropu z negatywnym rezultatem. Podj?li??my tak??e pr??b? pokonania ciasnego prze??azu w rejonie Cebulowych Grz?dek (przekop z 2013 roku), kt??ra r??wnie?? zako??czy??a si? niepowodzeniem.

W Gamssteigh??hle z dna studni ??Z??oto dla Zuchwa??ych??, odkrytej w 2013 roku, zjechali??my ok. 100 m szerokimi meandrami do g???boko??ci -280 m. Nast?pnie, trawers w?skiego, ok. 60 m d??ugo??ci ??Kolejnego Meandra?? doprowadzi?? nas do suchego, poziomego pi?tra, w kt??rym za??o??yli??my biwak (g??. -284 m). Po usilnych pr??bach odnalezienia kontynuacji poziomego pi?tra, 130-metrowym meandrem ??Po??egnanie z Gangami?? dotarli??my nad kraw?d?? obszernej, ??lepej ??Studni Aba??urowej z Podsufitk? i Rozetami?? o g???boko??ci 103 m. Potem dokonali??my trawersu pod stropem studni, przechodz?c do okna, kt??re doprowadzi??o nas do kolejnych 80 m ci?g??w. Dalsza eksploracja jaskini w tym rejonie wymaga pokonania punktowego zw???enia z silnym ci?giem powietrza, za kt??rym widoczna jest wyra??na kontynuacja. Sprawdzenia wymaga r??wnie?? co najmniej jeszcze jedno okno po??rodku 103-metrowej studni oraz zjazd za wod? w ??Kolejnym Meandrze?.

W ramach dzia??alno??ci powierzchniowej odkryli??my ??Jaskini? w Cieniu Ksi???yca?? 1336/145 (g??. 18.9 m, d??. 29 m) oraz ??Jaskini? Latawca?? 1336/281 (g??. 22.9 m, d??. 60.2 m), obydwie bez widocznej mo??liwo??ci kontynuacji. Bardzo niekorzystna pogoda (ci?g??e opady) pokrzy??owa??a plany powierzchniowe tj. poszukiwania otwor??w w ??cianach oraz uniemo??liwi??a planowan? dzia??alno??? w Jaskini B???dz?cych we Mgle (1336/306).

W trakcie wyprawy mia?? miejsce incydent medyczny ?? na biwaku w jaskini Gruberhornh??hle dosz??o do utrudniaj?cego korzystanie z uprz???y oparzenia wrz?tkiem. Poszkodowany po zaopatrzeniu wyszed?? o w??asnych si??ach.

Og????em, w czasie trwania wyprawy odkryli??my i skartowali??my 1073 m korytarzy.

Poza dzia??alno??ci? merytoryczn?, w pierwszych dw??ch dniach wyjazdu wi?kszo??? zespo??u zosta??a oddelegowana do udzia??u w akcji ratunkowej polskiego groto??aza, kt??ry uleg?? wypadkowi w masywie Tennengebirge. Wyznaczone nam przez kierownictwo akcji zadanie rozpocz???o si? bezpo??rednio po wydobyciu poszkodowanego na powierzchni? i polega??o na retransporcie sprz?tu medycznego oraz depor?czowaniu uk??ad??w ratowniczych.

Przy okazji transport??w do Zakrystii, przy u??yciu ??mig??owca zlikwidowali??my ca??kowicie depozyt w starym obozie na prze???czy Hochscharte oraz w kooperacji z klubem w Salzburgu przetransportowali??my ok. 750 kg materia????w, kt??re pos??u??? do remontu nale???cej do klubu chatki biwakowej zlokalizowanej w Zakrystii.

W wyprawie wzi?li udzia??: Norbert Skowro??ski, Piotr Stelmach, Micha?? Macioszczyk, Piotr Graczyk, Paulina Piechowiak, Amadeusz Lisiecki i Adam ?ada z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego; Micha?? Wyci??lik, Joanna Przymus, Mateusz Golicz (kierownik wyprawy) z Rudzkiego Klubu Groto??az??w ??Nocek??; Jacek Szczygie?? i Mi??osz Dryja??ski z Katowickiego Klubu Speleologicznego; Pawe?? Mazurek i Micha?? Sk??adzie?? z Sekcji Groto??az??w Wroc??aw; Ali Salehpour, Ahmad Asghari Khatouni, Nazanin Yaghmaei z ISCMF (Ira??skiej Federacji Wspinaczki Sportowej i Alpinizmu) 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2013
W terminie 30.06 - 20.07.2013 odby??a si? kolejna wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll w kt??rej mia??em przyjemno??? uczestniczy?. Tegoroczna wyprawa pod wieloma wzgl?dami odbiega??a od przyj?tego w poprzednich latach schematu, co ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2011
W okresie 3-30.07.2011 w jaskiniach masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne) dzia??a??a wyprawa eksploracyjna Polskiego Zwi?zku Alpinizmu. Wyjazd, cho? ponownie odbywaj?cy si? pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, mia?? charakter mi?dzyklubowy. Og????em wzi???y w ni ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.