9c.pl Sklep górski i turystyczny
2013-10-18 00:23:00
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2013
W terminie 30.06 - 20.07.2013 odby??a si? kolejna wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll w kt??rej mia??em przyjemno??? uczestniczy?. Tegoroczna wyprawa pod wieloma wzgl?dami odbiega??a od przyj?tego w poprzednich latach schematu, co zaowocowa??o nowymi odkryciami oraz lepszym poznaniem topografii rzadko ucz?szczanego rejonu masywu.

W tym roku, baz? wyprawy stanowi??a tzw. Zakrystia - ny??a skalna po??rodku ??ciany na wysoko??ci ok. 1800 m. Dzia??alno??? wyprawy koncentrowa??a si? na dw??ch obiektach: Gruberhornh??hle (1336/29) oraz Gamsstiegh??hle (1336/48). Obydwie te jaskinie zosta??y odkryte przez groto??az??w austriackich w latach 60. Poszukiwali??my w nich nowych mo??liwo??ci, ale najbardziej interesowa??a nas perspektywa po???czenia Gruberhornh??hle z systemem jaskiniowym Hochscharte - kt??rym to zajmowali??my si? przez ostatnie kilkana??cie lat. Brakuje w linii prostej mo??e 30, a mo??e 80 m - wszystko zale??y od tego, jak spojrze? na pomiary, kt??re prowadzone by??y przez kilka pokole?? i paroma r????nymi generacjami sprz?tu.

W sali Oaza (ok. -550 m) za??o??yli??my biwak, podobnie jak mia??o to miejsce przesz??o 40 lat temu. Uda??o si? nam zlokalizowa? jedno interesuj?ce miejsce z przewiewem. Po przekopaniu ciasnego prze??azu, odkryli??my ok. 120 metr??w korytarzy, generalnie zmierzaj?cych w dobrym kierunku, ale ca??y czas nie ???cz?cych si? z Kammerschartenh??hle. Na szcz???cie, ich kontynuacja nie jest ca??kowicie wykluczona. Zbadali??my r??wnie?? w jaskini kilka problem??w pozostawionych "w starych czasach". Oko??o 20-metrow? wspinaczk? do okna osi?gn?li??my zupe??nie now? Sal? Moniki o wymiarach ok. 18 x 40 x 30 m (sz x d?? x wys), niestety przechodz?c? w ??lep? studni?. Wahad??o do innego okna doprowadzi??o nas za to do Sali Groszka i 45-metrowej studni z mokr? odnog?, ci?gle jeszcze czekaj?c? na sprawdzenie.

Najciekawsze odkrycia wyprawy mia??y jednak miejsce w Gamsstiegh??hle. Tam, na g???boko??ci ok. -110 m odkrywcy jaskini pozostawili niesprawdzony, wiej?cy meander. Ciasna, 85-metrowej d??ugo??ci "Zemsta Klappachera" doprowadzi??a nad 52-metrowej g???boko??ci studni? o ??rednicy ok. 4 - 6 m. Z jej dna, b?d?cego zawaliskiem osadzonym na zaklinowanych w meandrze blokach, prowadzi zjazd do kolejnej, obszernej pr????ni, kt??rej nie zd???yli??my ju?? zapor?czowa?. Ca??y czas wieje mocno.

Wszystkie jaskinie musieli??my zapor?czowa? od nowa, w zdecydowanej wi?kszo??ci przypadk??w osadzaj?c nowe punkty asekuracyjne. Og????em, wykorzystali??my na wyprawie ok. 1.4 km liny oraz ok. 120 kotew. Samo doj??cie do Gamsstiegh??hle po powierzchni wymaga??o rozwieszenia ok. 150 m por?cz??wek. Doj??cie na baz? wyprawy jest jeszcze bardziej wymagaj?ce, ni?? na nasz poprzedni ob??z na Hochscharte. Transport sprz?tu oraz uczestnik??w na pocz?tku wyprawy odby?? si? przy wykorzystaniu ??mig??owca. Gdyby nie to, wspominiane odkrycia nie by??yby mo??liwe w ci?gu 3 tygodni trwania wyprawy, przy tak nielicznym i malej?cym z tygodnia na tydzie?? sk??adzie.

W czasie trwania wyprawy odkryto oraz skartowano ???cznie 587 m korytarzy. Udzia?? wzi?li: Piotr Stelmach, Amadeusz Lisiecki, Micha?? Macioszczyk, Marcin Gorzela??czyk, Jakub Kujawski z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego; Mateusz Golicz (kierownik wyprawy) i Micha?? Wyci??lik z RKG "Nocek"; Tomasz Olczak ze Speleoklubu ???dzkiego; Pawe?? Mazurek z Sekcji Groto??az??w Wroc??aw; Kazimierz Szych ze Speleoklubu Tatrza??skiego; Mi??osz Dryja??ski z KKS. W transporcie sprz?tu pomi?dzy obozami pomogli tak??e bezpo??rednio przed wypraw? Miros??aw Latacz i Agata Ma??lanka z AKG AGH, za co serdecznie dzi?kujemy.

Dzi?kujemy PZA za wsparcie finansowe, Landesverein f??r H??hlenkunde in Salzburg za pomoc organizacyjn?, a tak??e firmom FIXE oraz Lanex za udzielenie korzystnych rabat??w na sprz?t alpinistyczny.


 
 
~Mario
2014-01-27 13:02:33

dober wypraw, graty dla uczestnikw
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2014
W dniach 15.08. - 5.09.2014 roku mia??a miejsce kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll.

Celem wyjazdu by??a kontynuacja eksploracji jaski?? w rejonie wschodniego ramienia masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2011
W okresie 3-30.07.2011 w jaskiniach masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne) dzia??a??a wyprawa eksploracyjna Polskiego Zwi?zku Alpinizmu. Wyjazd, cho? ponownie odbywaj?cy si? pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, mia?? charakter mi?dzyklubowy. Og????em wzi???y w ni ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2024. Strona korzysta z plików cookie.