2014-11-21 11:27:20
Krubera-Voronia 2014
W terminie 3-24 sierpnia 2014 roku odby??a si? wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego do Jaskini Krubera - Voroniej, kt??rej celem by??o sportowe przej??cie i zdobycie suchego dna (Game Over -2080 m) najg???bszej jaskini ??wiata. Do Abchazji dotarli??my od strony Gruzji - zdecydowali??my si? na podr???? od wschodniej granicy ze wzgl?du na brak konieczno??ci posiadania wizy rosyjskiej.

Lecimy do Kutaisi, z Kutaisi przez przej??cie graniczne Ingur bez problem??w przechodzimy do Abchazji. W Suchumi, na podstawie pozwole?? na wjazd, o kt??re wcze??niej aplikowali??my i otrzymali??my drog? internetow?, otrzymujemy wizy uprawniaj?ce nas do przebywania na terenie Abchazji. Tego samego dnia docieramy do Gantiadi, gdzie znajduje si? baza dolna wyprawy. Tu wita nas kierownik wyprawy Yuriy Kasyan oraz jego zast?pca Gennadiy Samokhin i inni uczestnicy.

Kolejnego dnia (05.08) pierwsza grupa, sk??adaj?ca si? g????wnie z rosyjskich i ukrai??skich groto??az??w jedzie w g??ry. My czekamy na dole jeszcze jeden dzie??, odpoczywamy po podr????y nad morzem Czarnym i zbieramy moc i si??y na dzia??alno??? g??rsk?.

Nast?pnego dnia (06.08) na pace transportowego gaza, kt??ry wje??d??a na wszystko co spotka w okolicy, udajemy si? w g??ry. Podr???? trwa oko??o 4 godzin. Pocz?tkowo przez las, potem po przeje??dzie przez "Wrota Arabiki" wje??d??amy w stref? ???k alpejskich. Pogoda nas nie rozpieszcza - leje ca??y dzie??. Tego dnia wykonujemy jeszcze po dwa-trzy transporty ekwipunku - samoch??d nie doje??d??a do samej bazy - zatrzyma?? si? 40 minut drogi od niej. Wieczorem Yuriy Kasyan wita i przedstawia wszystkich uczestnik??w wyprawy.

Nast?pny dzie?? (07.08) to kolejne transporty oraz dzie?? budowania bazy - kuchni, magazynu, jadalni i pakowania sprz?tu oraz jedzenia, kt??re mamy zabra? do jaskini. Od kolejnego dnia (08.08) rozpoczynamy wyj??cia do jaskini - dla nas trwaj? one 2 dni, w trakcie kt??rych schodzimy na g???boko??? od -350 do -700 m i wracamy tego samego dnia na powierzchni?. 10.08 to dzie?? odpoczynku przed zasadnicz? akcj?.

11.08 ruszamy do jaskini na d??u??ej. Pierwszy cel - biwak na -70 m. Mamy ze sob? sporo ??adunku i zabieramy jeszcze wory pozostawione po drodze. Akcja zajmuje nam ok. 6,5 godziny. Kolejny dzie?? - na -1200 m - kolejne transporty (7 godzin). I kolejny na 1400 m (3 godziny). Tutaj szykujemy si? do akcji na Game Over.

14.08 ruszamy w 6-cio osobowej grupie w stron? dna. Po chwili docieramy do syfonu na -1440 m i wszyscy bezpiecznie go pokonujemy. Docieramy do obozu na -1640 m, tu zostaje Gosia, a reszta ekipy pod???a dalej w stron? Game Over. Na dno docieramy ok. 20-tej w sk??adzie Dorota Drzewiecka (pierwsza Polka na Game Over), Bogdan Guzik, Wojciech Ho??ysz, Amadeusz Lisiecki i Micha?? Macioszczyk.

W obozie 1640 m jeste??my z powrotem ok. 23, po kr??tkiej go??cinie ca??a sz??stka udaje si? na biwak 1400 m. Jeszcze raz przekraczamy syfon i oko??o 3 rano dochodzimy do biwaku. Akcja na dno i z powrotem zajmuje nam 15 godzin.

Po dw??ch dniach (17.08) pierwsza ekipa wychodzi na powierzchni?, kolejna dzie?? p????niej. W sumie sp?dzamy 7, a cz???? z nas 8 dni w jaskini. W mi?dzyczasie na dnie ??wiata (16.08) staje Kazimierz Szych z TOPR oraz Mi??osz Forczek z Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidzkiej GOPR.

Pozostaj? nam jeszcze 4 dni w g??rach, kt??re przynosz? kolejne transporty w jaskini, dzia??alno??? eksploracyjn? w okolicznych jaskiniach - m.in. jaskinia Berchilskaya, atrakcje bazowe i zas??u??ony wypoczynek. 22 sierpnia zje??d??amy z g??r do Gantiadi, a kolejnego dnia docieramy do Kutaisi. Do Polski wracamy 24.08.

Wyprawa do jaskini Krubera - Voronia mia??a charakter mi?dzynarodowy: wzi?li w niej udzia?? Ukrai??cy, Rosjanie, W??osi, Izraelczyk, Polacy.

Uczestnicy: Micha?? Macioszczyk (kierownik), Dorota Drzewiecka, Ma??gorzata Borowiecka (t??umacz), Bogdan Guzik, Wojciech Ho??ysz, Amadeusz Lisiecki (wszyscy z WKTJ) i Kazimierz Szych (Speleoklub Tatrza??ski/TOPR).

Dzi?kujemy Yuriyowi Kasyanowi oraz Ukrai??skiemu Zwi?zkowi Speleologicznemu za mo??liwo??? wzi?cia udzia??u w wyprawie. 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
FSP Krubera-Voronia 2015
Jest to polska wyprawa której celem jest pobicie rekordu w deniwelacji (głębokości) jakką do tej pory Polacy osiągnęli w jaskiniach. Rekord ten wynosi obecnie -2080 m. Chcemy pokonać tę barierę i dotrzeć aż do -2140 ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.