2008-04-20 14:28:16
Mazury 2008
Plan by?? prosty, zrobi? wahade??ko na jednych z najwy??szych most??w w Polsce w Sta??czykach. By?? tylko jeden problem, te mosty znajduj? si? na drugim ko??cu polski, na mazurach:) Bez zb?dnych ceregieli zapakowali??my si? w samoch??d i w drog?. W drodze na mazury zatrzymali??my si? we W??oc??awku, gdzie zwiedzili??my opuszczon? fabryk? celulozy oraz zobaczyli??my miejsk? tam?. Poniewa?? by??a ju?? noc wi?c nie uda??o si? zrobi? ??adnych zdj?? kt??re prezentowa??y by warto??? artystyczn?. Po dotarciu na mazury przenocowali??my w namiotach, a najwi?ksza niespodziank? sprawi??a nam pogoda. Rankiem wszystko dooko??a by??o pokryte ??niegiem, ???cznie z naszymi namiotami:) Niestety na miejscu okaza??o si? i?? mosty zosta??y wykupione przez prywatnego inwestora i s? ca??odobowo pilnowane. Mosty zwiedzili??my oraz sfotografowali??my. Poniewa?? nie s? to jedyne mosty nieczynnej ju?? linii Go??dap - ??ytkiejmy (31km) ruszyli??my dalej w drog? w poszukiwaniu innych. Zwiedzaj?c mazury opr??cz jezior zobaczyli??my kilka opuszczonych budynk??w (przy kt??rych oczywi??cie si? zatrzymali??my), kilka przedwojennych cmentarzy oraz obiekty hydrotechniczne kana??u mazurskiego. Troch? historii... Niemcy w roku 1911 rozpocz?li budow? systemu kana????w, ??luz oraz jaz??w walcowo-ruchowych. Kana?? docelowo mia?? umo??liwia? transport z obwodu Kaliningradzkiego jeziorami mazurskimi a?? do Ba??tyku. ??czna d??ugo??? kana??u wynosi 50.4km, w tym na terenie Polski 20.2 km. Z powodu r????nicy poziom??w w??d kt??ra wynosi 111,2m na kanale zacz?to budowa? ??luzy. W du??ym skr??cie ??luz? mo??na przedstawi? jako ??elbetowy obiekt do kt??rego wp??ywa??a barka transportowa, nast?powa??o obni??enie poziomu wody i barka wyp??ywa??a z drugiej strony ??luzy opuszczona o 10-15m. Mieli??my r??wnie?? okazj? zobaczy? jedyn? uko??czon? w ca??o??ci ??luz? Guja-Piaski, do kt??rej musieli??my dosta? si? przez niezamkni?te okno:) Prace nad kana??em mazurskim definitywnie zarzucono w roku 1940. Natrafili??my r??wnie?? na kilka cmentarzy. Z dat na nagrobkach wnioskujemy i?? powsta??y one na pocz?tku XX wieku - przed Pierwsz? Wojn? ??wiatow?. Warto wspomnie? r??wnie?? o tym i?? na grobach znajdowa??y si? niemieckie nazwiska. Jeden z cmentarzy by?? w fatalnym stanie, niestety nie uda??o nam si? ustali? nawet przybli??onej daty powstania. Pomimo tego i?? nie poskakali??my z most??w, wyprawa by??a niew?tpliwie udana. Pozdro dla uczestnik??w MiB, Synu oraz Radzia.
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.