2012-12-30 23:11:58
XIV Og??lnopolskie Spotkanie Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w - Kolosy 2011
Podczas "XIV Og??lnopolskich Spotka?? Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w" mia??em przyjemno??? razem z Marcinem Prucem w imieniu wyprawy Hoher G??ll, odebra? statuetk? Kolosa, przyznan? w kategorii eksploracja jaski??. Tegoroczna wyprawa, w kt??rej mia??em okazj? uczestniczy? razem z przesz??o 20 groto??azami, dzia??a??a w Salzburskich Alpach Wapiennych. Ekspedycja dzia??a??a pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, jednak mia??a charakter mi?dzyklubowy.

Zaowocowa??a ona odkryciem 500 m nowych korytarzy w Hochscharteh??hlensystem i dotarciem do syfonu w jaskini Unvollendeterschacht. Z powierzchni dzia??ali??my w kilku "starych" problemach - sprawdzali??my korki lodowe, rozkuwali??my zaciski, mierzyli??my ponownie z wi?ksz? precyzj?. P??ki co, nie ma si? czym chwali?. Z pewn? systematyk? uda??o si? nam w kilku wycieczkach namierzy?, z wykorzystaniem GPS, ponad 30 otwor??w ca??kiem dobrze ju?? znanych jaski??. Dzi?ki temu b?dziemy mogli udoskonali? pogl?dowy rzut masywu. Polskie wyprawy w Hoher G??ll maj? bardzo d??ug? tradycj? - odbywaj? si? od lat 60. XX w. To w??a??nie tam znajduje si? najg???bsza jaskinia odkryta w ca??o??ci przez Polak??w. Od kilku lat g????wnym celem speleolog??w jest system jaskiniowy Hochscharte. W lipcu 2011 r., z uwagi na znaczn? g???boko???, na jakiej prowadzona by??a dzia??alno???, eksploracja odbywa??a si? wy???cznie w oparciu o punkty biwakowe w jaskiniach (baza znajdowa??a si? natomiast na prze???czy, na wysoko??ci 1900 m). W Unvollendeterschacht, gdzie groto??azi poruszali si? okaza??ym meandrem na dnie jaskini, uda??o im si? dotrze? do poziomu -1264 m wzgl?dem otworu.
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2011
W okresie 3-30.07.2011 w jaskiniach masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne) dzia??a??a wyprawa eksploracyjna Polskiego Zwi?zku Alpinizmu. Wyjazd, cho? ponownie odbywaj?cy si? pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, mia?? charakter mi?dzyklubowy. Og????em wzi???y w ni ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.