2009-08-08 19:58:55
Bieszczady - Wyprawa rowerowa 2009
Jedziemy w Bieszczady. Wyruszamy z Kalisza we wtorek 11 sierpnia. Nasza dwuosobowa ekipa ?? w sk??adzie ja i Rondal - ostro si? przygotowuje. Trasa mniej wi?cej opracowana. W archiwach wygrzeba??em mapy wojskowe z roku 1937, gdzie zaznaczone s? bieszczadzkie wsie po kt??rych dzisiaj pozosta??y tylko opuszczone budynki. Natomiast w wie??y znalaz??em przewodnik po Bieszczadach z roku 1962. Mo??e uda si? zobaczy? jak??? star? niezamieszkan? ju?? dzisiaj wie??, przedwojenny cmentarz, szyb naftowy lub opuszczon? cerkiew. Szczerze m??wi?c nie wiemy gdzie uda nam si? dojecha?. Zabieramy tylko ??piwory i namiot. Kompletnie nie wiemy gdzie b?dziemy nocowa? ani kiedy wr??cimy. Zapraszamy ch?tnych ??eby wybrali si? z nami, natomiast ci kt??rzy zostan? mog? ??ledzi? wypraw? na ??ywo. Codziennie na stronie projektu b?d? si? pojawia? informacje z podr????y.

2009-08-24 16:27:19
:: Koniec wyprawy. Wracam poci?giem do Kalisza. ??cznie pokona??em 835km. Rower nadaje sie do przegl?du, chocia?? spisa?? sie doskonale. Ma pozrywane szprychy, zdarte klocki hamulcowe i wydaje z siebie cala gam? dziwnych d??wi?k??w w postaci zgrzyt??w. Pora wr??ci? do domu, ale my??l? juz o kolejnej wyprawie, mo??e za rok:)

2009-08-23 17:59:13
:: Dotar??em do Rzeszowa. Siedz? u Rolanda w akademiku i susz? ubranie. Ca??y dzie?? pada?? deszcz. Nigdzie z tego akademika sie dzisiaj nie ruszam, poniewa?? uda??o mi sie tu wej??? nie zostawiaj?c dokument??w:)

2009-08-23 10:59:51
:: Ci?gle pada deszcz. Nie pozostaje nic innego jak wyrusza? pomimo deszczu. Dzisiaj musz? dotrze? do Rzeszowa.

2009-08-22 20:48:54
:: Po pokonaniu 100 km jad?c przez Olszanice, Paszow?, Tyraw? Wo??osk?, Mrzyg????d dotar??em do miejscowo??ci Ulucz, niedaleko Dobrej. Miejscowi strasz? opadami deszczu, a jutro planuje dojecha? do Rzeszowa. To ju?? koniec Bieszczad. Pomimo tego ze teren jest jeszcze g??rzysty, g??ry zosta??y ju?? za mn?.

2009-08-22 15:13:47
:: Z Wetliny przez Ustrzyki G??rne i Ustrzyki Dolne dotar??em do Ustjanowa. Na obiad dzisiaj paprykarz szczeci??ski:)

2009-08-22 10:15:36
:: Baza ludzi z mg??y zaliczona, Tarnica zdobyta wi?c najwy??sza pora wyje??d??a? z Wetliny. Rondal pojecha?? wczoraj razem z Durmenem poci?giem, a ja kontynuuje podro?? i jad? w kierunku Rzeszowa.

2009-08-20 15:18:50
:: Kolejny dzie?? kiedy rowery zostawili??my na polu namiotowym i wyruszyli??my pieszo. Wchodzimy na Tarnice, czyli najwy??szy szczyt polskich Bieszczad. Idziemy w tr??jk? ja, Rondal i Durmen. Z turystami na szlaku ka??dy z nas wita sie inaczej. Jeden m??wi dzie?? dobry, drugi czo??em a trzeci cze??? niekoniecznie w podanej kolejno??ci:)

2009-08-19 15:00:32
:: Dzisiaj jest pierwszy dzie?? kiedy nigdzie nie jedziemy rowerami. Rano z??apali??my stopa z Wetliny do Ustrzyk G??rnych, a teraz idziemy pieszo Po??oninami Cary??sk? i Wetli??sk?.

2009-08-18 17:46:12
:: O tym ze ??wiat jest ma??y ka??dy s??ysza??. Nie dotarli??my do schroniska Pod Ma??? Rawk?, poniewa?? spotka??a nas mi??a niespodzianka. Jad?c drog?, kto?? wychodz?c zza przydro??nego p??otu zacz??? mnie wo??a?. Okaza??o si?, ??e tutaj, na tym ko??cu polski spotkali??my Durmana u kt??rego dzisiaj si? zatrzymamy. Do schroniska dotrzemy wi?c jutro, dzisiaj zostajemy w Wetlinie. Pojawi?? sie natomiast inny problem, zosta??o nam jakie?? 50 z?? a bankomatu tutaj pr?dko nie u??wiadczymy. Pozostaje nam obgryza? korzonki:) O tym ze ??wiat jest ma??y ka??dy s??ysza??, ale nie ka??dy sie o tym przekona??:)

2009-08-18 13:55:41
:: Z Wo??kowyja znad jeziora Soli??skiego jedziemy do schroniska Pod Ma??? Rawk?. Jeste??my w Po??owie drogi, w miejscowo??ci Krzywe. Jest to ju?? sz??sty dzie?? naszej rowerowej podro??y. W ci?gu tego czasu przebyli??my 620 km. Pogod? mamy dobr?, deszcz nie pada za to s??once daje nam popali?.

2009-08-18 11:28:53
:: Wczoraj nocowali??my w Woli Gorza??skiej, gdzie zostali??my mi??o ugoszczeni. Rano o 7 godzinie pojecha??em do nieistniej?cej ju?? miejscowo??ci Radziejowa. Znalaz??em te?? mi?t?, kt??r? zaparzyli??my na drog?. Jedziemy w??a??nie nad jezioro Soli??skie.

2009-08-17 15:26:11
:: Znale??li??my dwie opuszczone cerkwie, kt??re zwiedzili??my. W drodze powrotnej chcieli??my skr??ci? drog?, a skracanie dr??g w Bieszczadach nie jest najlepszym pomys??em. Najpierw trafili??my na pola, las a na ko??cu na rzek?. Nie pozosta??o nam nic innego jak tylko przeprawi? si? z rowerami przez t? na szcz???cie nie g???bok? rzek?. Jak tylko wyci?gniemy glony z ??a??cucha to pojedziemy dalej:)

2009-08-17 13:33:28
:: Po kilku godzinnej naprawie baga??nika, jedziemy dalej. Str?cili??my sporo czasu, wiec dzisiaj do schroniska nie dotrzemy.

2009-08-16 21:22:46
:: Nocujemy w Tarnawie Dolnej. Kolejny raz trafili??my na wspania??ych ludzi, kt??rzy nas ugo??cili. Jak pisa??em wcze??niej, ruiny albo rzeka. W ruinach kr?cili si? tury??ci. Nie by??o ich wielu, ale mimo wszystko chcemy sie w spokoju wyspa? wi?c zdecydowali??my si? na nocleg tu, przy rzece na prywatnym terenie. Dzisiaj s??o??ce doszcz?tnie nas spali??o. Przez ca??y dzie?? nie by??o ani jednej chmury na niebie. W tym upale przejechali??my 80 km. Jeszcze jeden taki dzie??, a zostaniemy przedstawicielami rasy z czarnego l?du. Dokonamy czego?? odwrotnego ni?? dokona?? Michael Jackson:) Mo??e jutro uda nam sie dotrze? do schroniska. Chcemy te?? jecha? nad jezioro, wi?c ci???ko przewidzie? gdzie trafimy jutro.

2009-08-16 17:34:47
:: Jeste??my w Bieszczadach! W??a??nie zwiedzamy ruiny klasztoru Karmelit??w Bosych w Zagorzu. Szukamy jakiego?? miejsca na nocleg. Rozwa??amy rozbicie namiotu w ruinach albo nad rzeka Os??aw?.

2009-08-16 15:04:42
:: Jeste??my w Sanoku. W Bieszczady mamy rzut beretem:)

2009-08-16 11:05:44
:: Zwiedzili??my zamek w Odrzykoniu i dotarli??my do Korczyny. Roz??o??yli??my sie w centrum miasteczka na trawniku i zjedli??my ??niadanie. Jeszcze drobne zakupy w sklepie i jedziemy w kierunku Iskrznia.

2009-08-16 08:06:11
:: Wstali??my o 6 rano, i godzin? p????niej byli??my ju?? na rowerach. Z Wojasz??wki gdzie nocowali??my, kierujemy sie na po??udniowy-wsch??d. Na horyzoncie wida? juz Beskid niski. W piekarni dostali??my ??wie??e bu??eczki, kt??re zaraz mamy zamiar zje??? i jedziemy dalej.

2009-08-15 21:14:54
:: Nie pami?tam gdzie jeste??my:P Jutro napisz?. Namiot mamy roz??o??ony w centrum sadu i idziemy spa?. Jutro pobudka o 6 rano.

2009-08-15 18:10:49
:: Przejechali??my przez Tarn??w, Szynwald, Zalasow?, Lubcza, Jod??owa, Brzyska, Ko??aczyce i kierujemy sie na Lubla. Przejechali??my dzisiaj 80 km. Droga jest ci???ka.

2009-08-15 13:13:15
:: Pokonali??my 35km i jeste??my za Tarnowem, gdzie?? w okolicach Zalasowej. Teren robi sie coraz trudniejszy i ci?gle musimy jecha? pod g??r?.

2009-08-15 09:46:25
:: Obudzi??y nas dzisiaj ko??cielne dzwony. Spakowali??my sie i jedziemy dalej, kieruj?c sie na Tarn??w.

2009-08-14 22:37:42
:: Przejechali??my dzisiaj 130 km. Jeste??my kawa??ek za miejscowo??ci? ??abno. W naszej podro??y towarzysza nam dwa suweniry. Pierwszym jest tabliczka z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" kt??r? Rondal ma przymocowan? do roweru od samego wyjazdu z Kalisza. Druga kt??r? dzisiaj zdobyli??my jest wielki li??? tytoniu przypi?ty do roweru Amadka. Dzisiaj r??wnie?? spotkali??my s??onia, kt??ry by?? wielki i plastikowy. W drodze spotkali??my kilku mi??ych, oraz kilku niego??cinnych ludzi. Na zako??czenie najlepsza nowina z dnia dzisiejszego: chillujemy sie u ksi?dza na plebani:)

2009-08-14 16:41:41
:: Jeste??my w Niegos??awicach przed Wi??lic?. Poznali??my ju?? miejscowych, oraz historie niejakiego Adolfa Dygasinskiego. Pono? by?? pisarzem, mieszka?? tutaj a jego dzie??o jest lektur? szkoln?:) Chwila przerwy i ruszamy dalej.

2009-08-14 12:42:27
:: Jeste??my kawa??ek na po??udnie za J?drzejowem, i kierujemy sie na Niegos??awice. Nie polecam je??? Kebabu w J?drzejowie, jest okrutny.

2009-08-14 07:46:52
:: Pogoda zapowiada sie idealna. Zaraz ruszamy dalej. Z W??oszczowej, gdzie obecnie sie znajdujemy b?dziemy sie kierowa? na D?bie przez Wi??niow? Wole. Dalsz? cze??? trasy ustalimy p????niej.

2009-08-13 22:12:17
:: Dotarli??my do W??oszczowej. Dzisiaj przejechali??my 100 km. W tym pi?knym mi???cie kt??re s??ynie ze stacji kolejowej trafili??my do ca??kiem sympatycznych ludzi. Rozbili??my namiot na podw??rku. Do dyspozycji mamy basen w kt??rym ju?? si? k?pali??my. Rozpalili??my ognisko i popijamy piwko. Tekst wieczoru: "mamy przejebane jak pies w china town" :)

2009-08-13 13:42:25
:: Nadrabiamy stracony przez pogod? czas. Przejechali??my ???cznie 160km. Rondala boli dupa, i przykleja g?bki do siode??ka kupione na stacji benzynowej. My??li ??e na siode??ku jest jak w fotelu przed telewizorem:) Jedziemy do Radomska, tam dalej zaplanujemy drog?.

2009-08-13 11:39:16
:: Mi?li??my ambitny plan wyruszy? o 7 rano. Ale niestety przez trzy godziny pada?? deszcz. W??a??nie spakowali??my namiot i jedziemy dalej.

2009-08-12 19:28:29
:: Notka odleg??o??ciowa: pokonali??my dzisiaj 130 km i dotarli??my do Paj?czna. Notka meteorologiczna: s??once ??wieci, deszcz nie pada i chilujemy sie nad stawem. Bez odbioru.

2009-08-12 13:04:30
:: Jeste??my w Z??oczewie. Pora na obiad, wiec zajadamy jakie?? puszki z angielskim gulaszem, kt??re Nikos przywi??z?? kiedy?? do poznania i nie zjad??. Chwila przerwy i ruszamy w dalsz? podr???? przez miejscowo??? o g??wnianej nazwie Stolec:P

2009-08-12 11:29:24
:: Po pokonaniu 50 km dotarli??my do Braszewic. Najgorzej by??o po wjechaniu w las kiedy sko??czy?? sie asfalt, a zacz??? piasek. W??a??nie siedzimy pod sklepem, gdzie miejscowi wci?gaj? nas w jakie?? intrygi z motorem. Trzeba sie ewakuowa?:)

2009-08-12 07:21:51
:: Um??wili??my sie o godzinie 7. Ja sp????ni??em sie 20 minut, a Rondala jeszcze nie ma. Jak przyjedzie to wyje??d??amy.

2009-08-11 21:27:04
:: Dzisiejszy dzie?? min??? pod has??em "problemy techniczne". Miko??ajowi zrobi??a si? ??semka na kole, po tym jak rower przewr??ci?? si? na parkingu przy sklepie spo??ywczym:P Asia jednak nie jedzie. R??wnie?? Gosia zrezygnowa??a. Zosta??em tylko ja i Rondal. Wyje??d??amy jutro o 7 rano a rowery mamy jeszcze nie spakowane. Nie trac?c wi?cej czasu na pisanie, wracam do pakowania:)

2009-08-10 20:40:55
:: Wyjazd prze??o??ony na ??rod?. Dobra wiadomo???, jedzie jeszcze z nami Rondal i Asia. Nasza grupa liczy ju?? 4 osoby:)

2009-08-10 12:20:31
:: Przygotowania trwaj?, rower ju?? prawie spakowany:)


 
 
~traper
2009-08-19 00:28:53

?ycz? wytrwa?o?ci i kondycji, mo?e s?owo tylko sk?d jedziecie, bo z opisu wynika w domy?le, ?e z Kalisza lub Ostrowa. ?ycz? powodzenia i gratuluje pomys?u.
pawlos426
2009-08-18 16:55:01

Pozdrawiam - Pawe? z Nieprowic i Niegos?awic :)
~FERRER
2009-08-18 09:12:44

semka na kole si? zrobi?a :) ja bym tym rowerem nie wyjecha? z domu :) pomy?lcie o rowerkach do Enduro ?wietnie si? sprawdzaj? w wy?szych partiach grskich (by?em na ?nie?ce) i mo?na powiedzie? ?e do takiej jazdy s? bezawaryjne. Pozdr G?sior K ;)
pawlos426
2009-08-14 20:53:03

No i dojechali?cie do tego Tarnowa???
~Pyska
2009-08-14 11:56:48

ca?kiem sympatycznych ?! ;P wy chyba ?artujecie xd a pies w chinatown ma naprawde przejebane <lol2> ale takie rzeczy to mog? wymy?li? tylko Amadeusze xd powodzenia w dalszej podr?y ;) Przyjaci?ka Pani go?cinnej domu ;) Dominika ;D ;**
misui22
2009-08-11 09:23:12

hehe...:D
~fazi
2009-08-10 19:26:40

no widz?, ?e jak zwykle co? z lekk? nutk? szale?stwa, tak trzyma?:P
misui22
2009-08-10 17:44:18

powodzenia i .. misui22 to ja czyli murzyn :))
misui22
2009-08-10 17:43:25

nom odrazu muwie zemisui22 tomuryne czyli ja.a codo tematu.. powdzenia..!
dzida
2009-08-10 16:15:05

GL HF !
~pita_gie
2009-08-10 15:05:05

gdyby nie fakt ze jad? od 12.08 do Czarnobyla ,to bym by? ch?tny ;], mo?e na nast?pn? si? za?apie. pozdro i powodzenia
~sl4sh
2009-08-10 13:06:45

Faktycznie ambitny, jakbym mia? rower i kondycj? te? bym si? przejecha?.
~fisher
2009-08-10 13:03:42

powodzenia ?ycz?, ja bym kondycyjnie nie da? rady ;)
~zoob
2009-08-10 13:01:50

niczym z boqusa. In God We Trust
~szymon
2009-08-10 12:57:14

Plan ambitny, powodzenia!
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.