2012-12-30 18:39:58
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2011
W okresie 3-30.07.2011 w jaskiniach masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne) dzia??a??a wyprawa eksploracyjna Polskiego Zwi?zku Alpinizmu. Wyjazd, cho? ponownie odbywaj?cy si? pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, mia?? charakter mi?dzyklubowy. Og????em wzi???y w nim udzia?? 22 osoby z sze??ciu klub??w zrzeszonych w PZA. Tak liczny i zr????nicowany sk??ad sprzyja?? wymianie do??wiadcze?? i unifikacji.

Koncentrowali??my si? przede wszystkim na jaskini Unvollendeterschacht ("Niedor??bka"). Ju?? w pierwszym tygodniu wyprawy uruchomili??my w niej biwak na g???boko??ci -940 m. Dzia??aj?c stamt?d, na samym dnie jaskini uda??o si? zjecha? okaza??ym meandrem 76 metr??w, do poziomu -1264 m wzgl?dem otworu. Tam stwierdzili??my syfon.

Drugim celem w "Niedor??bce" by?? Parszywy Meander, znajduj?cy si? na g??. ok. -700 m, w najbardziej wysuni?tej na zach??d cz???ci jaskini. Por?czuj?c kr??tkie, pionowe odcinki uda??o si? skartowa? ponad 200 metr??w meandra. Wyst?puj?cy w tym rejonie przewiew wskazuje na dalsze mo??liwo??ci eksploracji. B??oto oraz niewielka ilo??? miejsca na biwaku by??y g????wnymi przeszkodami dla dzielnych zespo????w operuj?cych w tym rejonie.

W kilku miejscach w "Niedor??bce" przeprowadzili??my tak??e z sukcesem eksploracj? negatywn?. Za przekopem w "Elizabethstrasse" (g??. ok. 450 m) uda??o si? skartowa? ok. 65 m. Dotarli??my do zawaliska w stropie, kt??rego rozmontowywanie porzucili??my ze wzgl?d??w bezpiecze??stwa. Dzia??aj?c z Katangi (-750), w "Speleorurce" (-700) szybko natrafili??my na 40-centymetrowej wysoko??ci zw???k? wype??nion? do po??owy wod?. Brak wyra??nych perspektyw skutecznie odstraszy?? nas od pr??b jej pokonywania. Po??udniowa cz???? "Passata" (-800), po skartowaniu nieco ponad 100 m w zjazdach, po???czy??a si? ze znan? ju?? cz???ci? jaskini. Okna w meandrze o pi?knym, freatycznym kszta??cie na ok. -1050 niestety nie uda??o si? tym razem sprawdzi? ze wzgl?du na wielkie opady deszczu w czasie trwania biwaku.

Na ten rok za??o??yli??my tak??e powr??t do jaskini Schartenschacht, w kt??rej ostatnio dzia??ali??my w 2006 roku. Z uwagi na wiek lin i korozj? zamocowa??, potrzebne by??o kilka akcji porz?dkuj?co-przepor?czowuj?cych. W tej stosunkowo trudnej jaskini (ciasnoty, woda) ostatecznie uda??o si? poprowadzi? trzy "szychty" z biwaku na g???boko??ci 650 m. Najpierw sprawdzali??my okno w studni Beautiful, le???ce na przed??u??eniu poziomej i suchej cz???ci jaskini. Niestety okaza??o si? ono prowadzi? do bli??niaczej, zapiar??onej studni o g???boko??ci ok. 30 m. Kolejne dwa wypady po??wi?cili??my na Czarn? Per??? - syfon znajduj?cy si? na samym dnie (g??. 972 m). Po "udro??nieniu" drogi do niego, pr??buj?c go omin??, dokonali??my ok. 15 m trawersu i kolejnych 9 m wspinaczki. Odwiedzaj?cy te partie s? zgodni co do tego, ??e "co??" jest na rzeczy i temat wymaga dalszej pracy w przysz??ym roku.

Z powierzchni dzia??ali??my w kilku "starych" problemach - sprawdzali??my korki lodowe, rozkuwali??my zaciski, mierzyli??my ponownie z wi?ksz? precyzj?. P??ki co, nie ma si? czym chwali?. Z pewn? systematyk? uda??o si? nam w kilku wycieczkach namierzy?, z wykorzystaniem GPS, ponad 30 otwor??w ca??kiem dobrze ju?? znanych jaski??. Dzi?ki temu b?dziemy mogli udoskonali? pogl?dowy rzut masywu.

W liczbach, efekty dzia??ania wyprawy wyra??aj? si? ok. 1300 skartowanymi metrami, z czego ponad 500 m to nowo odkryte ci?gi. W konsekwencji odkry? na dnie Unvollendeterschacht, deniwelacja systemu jaskiniowego Hochschartehohlensystem wzros??a do 1 394 m.

W wyprawie wzi?li udzia??: Norbert Skowro??ski, Marcin Gorzela??czyk, Piotr Stelmach, Micha?? Macioszczyk, Piotr Graczyk, Bogdan Guzik, Paulina Piechowiak, Wojciech Ho??ysz, Anna Lipko, Grzegorz Sok????, Amadeusz Lisiecki, Pawe?? Kr??l, Waldemar Krzysztof - wszyscy z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego; Marcin Pruc i Patrycjusz Nowik z Akademickiego Klubu Groto??az??w AGH w Krakowie; Szymon Konsek, Jacek Szczygie?? i Mi??osz Dryja??ski z Katowickiego Klubu Speleologicznego; Przemys??aw Skowro??ski z Sekcji Groto??az??w Wroc??aw; Jakub Nowak z Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego oraz Micha?? Wyci??lik i Mateusz Golicz (kierownik wyprawy) z Rudzkiego Klubu Groto??az??w "Nocek".

Nasz wyjazd zosta?? sfinansowany w ok. 30% ze ??rodk??w Komisji Taternictwa Jaskiniowego. Dzi?kujemy! Serdecznie dzi?kujemy tak??e firmie Sudetica Verticalia za wsparcie wyra??one w rabatach na zakup doskona??ego sprz?tu firmy FIXE. Dzi?kujemy r??wnie?? firmom Lanex Polska, Husky oraz wyprawie SGW/SKTJ w Hagengebirge, kt??ra wypo??yczy??a nam wiertark? i dalmierz.
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2014
W dniach 15.08. - 5.09.2014 roku mia??a miejsce kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll.

Celem wyjazdu by??a kontynuacja eksploracji jaski?? w rejonie wschodniego ramienia masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2013
W terminie 30.06 - 20.07.2013 odby??a si? kolejna wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll w kt??rej mia??em przyjemno??? uczestniczy?. Tegoroczna wyprawa pod wieloma wzgl?dami odbiega??a od przyj?tego w poprzednich latach schematu, co ...
XIV Og??lnopolskie Spotkanie Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w - Kolosy 2011
Podczas "XIV Og??lnopolskich Spotka?? Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w" mia??em przyjemno??? razem z Marcinem Prucem w imieniu wyprawy Hoher G??ll, odebra? statuetk? Kolosa, przyznan? w kategorii eksploracja jaski??. Tegoroczna wyprawa, w kt??rej mia??em okazj? uczestniczy? razem ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.