2016-02-24 20:27:54
E-ziny czyli internet off-line
Kiedy?? p??aci??o si? nie za pr?dko??? Internetu tylko za czas sp?dzony w Internecie. Po wybraniu numeru 0202122 pobiera??o si? wszystkie interesuj?ce nas materia??y a nast?pnie roz???cza??o. Niekt??re e-ziny dostawali??my na maila, inne trzeba by??o pobra? ze strony internetowej. B?d?c off-line mogli??my ju?? czyta? bez obawy o rachunek za telefon.

E-ziny by??y ciekawym zjawiskiem socjologicznym, kt??rego chyba nikt nigdy w Polsce nie bada??. Ludzie organizowali si? i tworzyli magazyny internetowe. Najcz???ciej by??y to strony internetowe udost?pniane w paczkach ZIP stworzone do przegl?dania w trybie off-line. Ko??c??wka lat 90 to by?? prawdziwy rozkwit e-zin??w. Powsta??a nawet strona MagaZINier. By?? to katalog e-zin??w z mo??liwo??ci? zapisania si? na wszystkie magazyny jednocze??nie. Kiedy?? firma b?d?ca w??a??cicielem domeny g3.pl zaoferowa??a kilku magazynom hosting i domen?. Kilka magazyn??w (kt??re do tej pory u??ywa??y najcz???ciej domeny prv.pl) skorzysta??o z oferty. Niekt??re mia??y nawet sponsor??w. Na przyk??ad DecHa organizowa??a konkursy w kt??rych mo??na by??o wygra? jakie?? podzespo??y komputerowe.

Ostatnie umar??y wraz z nadej??ciem szerokopasmowego Internetu. DSL skutecznie zabi?? e-ziny gdzie?? na pocz?tku trzeciego tysi?clecia.

Pobierz paczk? z e-zinami.
 
 
~AAA
2017-01-23 21:35:08

Wart tu zobaczy?: http://www.azk.5v.pl
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.